Scientific Research and Academic Working Committee


Vice Chairman
Ruiqin Hou Kexuan Qu Qi Liu Yuhan Wang Meng Gao  
Committee Member
Tingting Liu Lingyi Zhou Dan Pan Jun Li Xiaona Li Yang Liu
Caixia Xie Minli Zhuang Jiali Zhao Shuyan Yang Xiaoyan Li Wenqian Song
Yujia Dan Yang Li Linlin Zhao Chengru Yang Hongyang Li Qian Ren
Yuping Wei Banqin Wang Yan Li Sha Jin Ming Zhou Hongbo Liu
Pengcheng Li Fengwu Qiu Dan Zhao Nian Liu Zunhui Ke Xiaoxing Huang
Xiaoman Wu Ran Zhang Yiguo Wu Zheng Liu Xin Qi Wei Li
Ming Shao Chen Song Yuping Ye Hecai Yang Jingjing Gao Yuqing Shen
Shaochang Li Ying Lu Jing Gao Yan Zeng Qiliu Peng Ziyu Luo
Yujie Kong Jinzhe Tan Hao Guo Guojin Ou Ting Xu Xiaoying Zhou
Hong Xu Shuhuai Zhong Fei Han Qiuju Mou Ting Yuan Qinqin Zuo
Ting Ma Dantong Hong Yuan Niu Xiaoyuan Liu Han Wang Fang Han
Huijun Li