Scientific Research Academic Working Committee
Director Rong Gui
Deputy Director Maohong Bian     Ming Gao     Yuanshuai Huang
Training Working Committee
Director Zhanshan Zha
Deputy Director Wenbiao Liang    Yanming Liu
Blood Type and Serology Professional Committee
Director Tianhong Miao
Deputy Director Zhiyuan Xu
Blood Group and Genomics Professional Committee
Director Zhiwei Liu
Deputy Director Hongjun Gao
Clinical Transfusion Professional Committee
Director Shijie Mu
Deputy Director Zebo Yu     Jing Chen
Blood Collection and Supply Professional Committee
Director Qiang Fu
Deputy Director Jianfeng Luan