Blood Collection and Supply Professional Committee


Chairman
Qiang Fu
Vice Chairman
Jianfeng Luan          
Committee member
Jiancheng Liu Gang Deng Huizhong Qian Shaoyun Wu Yunxiang Wu Shunyong Chen
Lina Dong Zhihui Feng Zheng Liu Jun Qi Longhai Tang Jun Su
Hui Huang Xia Zhao Yan Li Chunyu Tong Yong Qi Qiang Tan
Yan Zang Lili Chen Chengtao He